فروش عمده لوازم آرایشی

تهران کوچه مروی پاساژ افتاب طبقه منفی

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسولهوزن

فروشگاه آجیگلمهدیه جوادیتهران030620000111537839931,300
فروشگاه آجیگلالناز الماسیکرمانشاه030620067111537922116,330
فروشگاه آجیگلمشتری فروشگاه آجیگلشهریار030620335111537925144,290
فروشگاه آجیگلاعظم حمزه جبلیبهارستان030628143111537928564,700
فروشگاه آجیگلاحسان صفرزادهچترود030620779111537930372,610
فروشگاه آجیگلمحمد رضاییدهلران030620698111537932495,190
فروشگاه آجیگلآزاده طاهریشاندیز030629356111537934653,830
فروشگاه آجیگلفائزه پورصادقشهرضا030620086111537935344,320
فروشگاه آجیگلسید علی رودباری موسویبندرانزلی030620043111537937162,700
فروشگاه آجیگلمهدی قاسمیاسدآباد030620654111537948493,950
فروشگاه آجیگلمحدثه ساداتیبهنمیر030624744111537949703,010
فروشگاه آجیگلندا پورباقرانیاصفهان030620008111537950871,400
فروشگاه آجیگلمریم فرضیقزوین030620034111537952981,490
فروشگاه آجیگلمریم پیک زادهاملش030624495111537955711,050
فروشگاه آجیگلفاطمه زمانیهمدان03062006511153795632500
فروشگاه آجیگلالماس شریفیاهواز030620006111537959223,440
فروشگاه آجیگلشهربانو اشرافیمهدیشهر030620356111537960166,380
فروشگاه آجیگلهیاکی(مشتری فروشگاه آجیگل)اندیمشک030620648111537961312,750
فروشگاه آجیگلهدی باقریکرمان030620076111537963292,220
فروشگاه آجیگلمرادیتهران030620000111537965894,210
فروشگاه آجیگلمستوره محمدیشهر کرد030620088111537966533,650
فروشگاه آجیگلدلنوازلار030620743111537968502,410
فروشگاه آجیگلسمیرا اسدپوراهواز030620006111536533684,190
فروشگاه آجیگلنصیریسیه چشمه030625871611536534583,400
فروشگاه آجیگلاعظم خلیلیآبدان030627555111536535433,670
فروشگاه آجیگلمنیره طاسیبندر گز030620487111536536323,800
فروشگاه آجیگلنفیسه دتیانیاصفهان03062000811153653792940
فروشگاه آجیگلبراتیبجنورد03062009411153653825600
فروشگاه آجیگلپروانه وزیریقاسم آباد030629566111536539771,460
فروشگاه آجیگلامید سرانجامکاشان030620087111536591161,600
فروشگاه آجیگلتقی پورباغ ملک-خوزستان030626395111536592552,390
فروشگاه آجیگلمجیبی فریزد030620089111536593312,800
فروشگاه آجیگلقاسم زادهسمنان030620035111536561781,190
فروشگاه آجیگلصالحیابهر03062045611153659425590
فروشگاه آجیگلنفیسه دتیانیاصفهان030620008111536595019,930
فروشگاه آجیگلیوسفیبابلسر0306204741115365963710,230
فروشگاه آجیگلپروانه وزیریقاسم آباد030629566111536597869,250
فروشگاه آجیگلیوسفیبابلسر030620474111536598462,500
فروشگاه آجیگلمداحیمشهد030620009111536599221,790
فروشگاه آجیگلجوادیبابلسر030620474111536600874,260
فروشگاه آجیگلمجید خالقیگرگان03062004911153660181640

 

 

 

فروشگاه آجیگلطاهره بذرکارخواف03062095611153167946۰۸ مرداد ۱۴۰۱22,000
فروشگاه آجیگلاکبریآبی بیگلو03062563311153168108۰۸ مرداد ۱۴۰۱12,930
فروشگاه آجیگلافسانه ثمر بخشقائم شهر03062047611153168316۰۸ مرداد ۱۴۰۱9,290
فروشگاه آجیگلمحمد برزگررشت03062000411153168680۰۸ مرداد ۱۴۰۱4,860
فروشگاه آجیگلفاطمه زهرا یحیی پورقره ضیاءالدین03062585161153168871۰۸ مرداد ۱۴۰۱5,000
فروشگاه آجیگلپژمان صیادیلاهیجان-گیلان03062004411153168911۰۸ مرداد ۱۴۰۱2,090
 
 فروشگاه آجیگلسعید امینیایوان0306206941115348322311,470
 فروشگاه آجیگلطیبه میرزاییآبدانان03062069711153483337640
 فروشگاه آجیگلبصیرت نیامحمدیه03062034911153483625810
 فروشگاه آجیگلفاطمه قارلقیکنگاور-كرمانشاه03062067411153483737250
 فروشگاه آجیگلآزاده دیدارشیراز-فارس030620007111534838011,490
 فروشگاه آجیگلمشتری فروشگاه آجیگلنظرآباد03062033311153483916370
فروشگاه آجیگلحمید قاضی فنوج03062994611152612432۰۴ مرداد ۱۴۰۱18,590
فروشگاه آجیگلعسگریکردکوی03062048811152612714۰۴ مرداد ۱۴۰۱10,740
فروشگاه آجیگلزینب پهانهدزفول03062064611152613068۰۴ مرداد ۱۴۰۱6,840
فروشگاه آجیگلشبنم حمدانیاهواز03062000611152613241۰۴ مرداد ۱۴۰۱2,630
فروشگاه آجیگلآقای نوروزیبجنورد03062009411152613484۰۴ مرداد ۱۴۰۱2,820
فروشگاه آجیگلپروین رضانژادیمسجدسلیمان03062064911152614184۰۴ مرداد ۱۴۰۱1,520
فروشگاه آجیگلمهناز جلدیاندیشه03062316861152614320۰۴ مرداد ۱۴۰۱1,590
فروشگاه آجیگلزهرا محمدیبجنورد03062009411152614696۰۴ مرداد ۱۴۰۱880
فروشگاه آجیگلعلی قاسم زادهسمنان03062003511152614777۰۴ مرداد ۱۴۰۱580
فروشگاه آجیگلفاطمه بندارسمنان030620035111527423695,000
فروشگاه آجیگلمائده رحمتیسمنان030620035111527425782,010
فروشگاه آجیگلعلی شکوریزنجان030620045111527426873,990
فروشگاه آجیگلصادق رنجبرسیرجان030620078111527428192,830
فروشگاه آجیگلخانم آقاییمیبد030620896111527430132,670
فروشگاه آجیگلنسترن کریم زادهشیروان030620946111527431984,120
فروشگاه آجیگلزهرا نژادیتبریز030620005111527432541,590
فروشگاه آجیگلمعصومه جهانگیریاصفهان030620008111527434721,790
فروشگاه آجیگلفاطمه زهرا یحیی پورقره ضیاءالدین030625851611527436521,070
فروشگاه آجیگلعلیزادهارومیه03062005711152743705190
فروشگاه آجیگلفاطمه قارلقیکنگاور-كرمانشاه03062067411152743828590
فروشگاه آجیگلفاطمه قارلقیکنگاور-كرمانشاه03062067411152744095520
فروشگاه آجیگلآرزو محمدیقدس0306203751115274900411,800
فروشگاه آجیگلاحمد حسینالامرد030627434111527492268,120
فروشگاه آجیگلمریم قباخلوتهران030620000111527493621,070